Molo søker tekster!

foto: «Rice Terraces #2», Edward Burtynsky. https://www.edwardburtynsky.com/

Molo søker tekster til vårens nummer med tema: ANTROPOCEN

Vår teknologiske utvikling har ført til at vi er i ferd med å endre naturen fundamentalt. I dag diskuteres det blant geologer om menneskelig påvirkning vil gi seg så synlige utslag i jordskorpas geologiske lag at vi må sies å ha gått inn i en ny geologisk epoke. Den foreslåtte epoken har fått navnet Antropocen – etter det greske antropos, menneske. Hvilke implikasjoner har det at det menneskelige fotavtrykk nå er så stort at det nærmest overskygger naturens eget bidrag?

Det geologiske begrepet Antropocen legger opp til idéhistorisk refleksjon. Forholdet mellom kultur og natur har vært et gjennomgangstema oppigjennom idéhistorien: Det gamle testamentet ga mennesket makt til å råde over og verne om naturen. For romantikerne hadde naturen en egenverdi. Darwins teori handler på sett og vis om at menneskene hele tiden har vært underlagt naturens brutale utvalg. I nyere tid har dypøkologien og Gaia-teorien forsøkt å se mennesket som en naturlig del av jordklodens organiske hele. Også menneskenaturen og kulturen har vært gjenstand for fascinasjon og tenkning. De gamle grekerne opphøyet det kulturelle mennesket i polis.  Rousseau skrev om naturtilstanden og plasserte den i et motsetningsforhold til det sosiale, kulturelle mennesket. Freud beskrev hvordan sivilisasjonen undertrykker vår natur. Hva kan begrepet Antropocen fortelle oss om menneskets syn på seg selv?

Temaet inviterer også til refleksjon over vår egen samtid. På den ene siden har beseiringen av naturkreftene gitt økt velstand og lavere dødelighet. På den annen side har menneskets inngripen i naturen skapt enorme eksosfylte byer, forbrukerkultur, tap av artsmangfold, klimakrisen, og bokstavelig talt hav av plast. Er mer teknologi løsningen på problemene, eller er vi nødt til å tenke nytt?

De idéhistoriske vinklingene er med andre ord mange og går på tvers av både kronologi og tematikk. Du står selvfølgelig fritt til å velge din egen vinkling, og utforske temaet slik du selv ønsker. Vi er åpne for så mangt!

Om du sitter på en god idé eller et utkast du tenker kan passe, ta kontakt på redaksjon@molotidsskrift.no. Vi i redaksjonen vil gi deg utførlig tilbakemelding på teksten og vil sammen med deg utarbeide teksten før den går i trykken. Vi er et tidsskrift primært drevet av idéhistoriestudenter, men er svært interessert i bidrag fra ulike retninger på Blindern!

Siste frist for å sende inn bidrag er 1. februar 2019. Vi gleder oss til høre fra deg!

INNSENDINGSFRIST 1. FEBRUAR 2019

foto: «SOCAR Oil Fields #9», Edward Burtynsky. https://www.edwardburtynsky.com/

 

 

Legg inn en kommentar